Ekonomi

Taksa e re mbi banesat/ Ja si do të llogaritet në Tiranë pagesa…


               Publikuar në : 07:15 - 03/06/18 |
mapo.al

Këshilli Bashkiak i Tiranës pritet të kalojë këto ditë, vendimin për aplikimin e taksës së re mbi shtëpitë e ndërtesat.  Sipas projektvendimit të Bashkisë Tiranë, vlera e taksës për çdo shtëpi del nga çmimi i saj, që llogaritet nga tabela referuese e qeverisë për vlerën e një merti katror, duke u shumëzuar me koeficentin e miratuar në VKM-në e qeverisë për këtë taksë, që janë; 0,05% për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytezohet per banim; 0,2% për ndertesën/njësi në pronësore që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike; 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me  leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta  përfundoje ate sipas afatit të percaktuar  në aktin e miratimit të kerkeses  për  leje  ndërtimi.


Nëse një shtëpi në një zonë të Tiranës që është 100 metra katrorë ka vlerë referuese të çmimit nga tabela është 97.700,00 kjo shumëzohet me koeficentin që ka shtëpia e banimit 0.05 atëherë vlera vjetore e taksës del 4885 lekë. Dhe kështu me radhë për çdo vlerë që a zona që një qytetar banon mund të bëjë vetë llogarinë se sa do I përkasë të paguajë në vit për taksën e re të shtëpisë.

Baza e llogaritjes së taksës  mbi  ndërtesat  është vlera  e ndërtesës/njësise pronësore, që llogaritet në përputhje me një nga metodat e parashikuara në metodologjinë e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

Detyrimi i takses mbi ndërtesën është vjetor. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë.

Bashkia Tiranë për qëllime zbatimi të taksës së pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, vepron në përputhje me ligjin nr. 9632,  datë 30.10.2006  “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, metodologjinë e miratuar nga Këshilli i Ministrave, si edhe çdo akti tjetër nënligjor që ndihmon këtë proces.

Për qëllim të zbatimit të metodologjisë së miratuar nga Këshilli i Ministrave për përcaktimin e bazës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, termat e mëposhtëm edhe në zbatim të këtij vendimi të këshillit bashkiak, kanë kuptimin si më poshtë:

Baza e llogaritjes se taksës se ndërteses është vlera e ndërtesës/njësisë pronësore, përcaktuar me një nga metodat e parashikuara sipas metodologjisë  së  miratuar  nga Keshilli i Ministrave. Për efekt të llogaritjes së taksës  për  ndërtesën/njësine pronësore, baza e taksës shumëzohet me shkallën në përqindje të taksës së miratuar me ligj, sipas kategorive të ndërtesave, dhe që reflektohen si më poshtë edhe ne këtë vendim:

a.   0,05% per ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytezohet per banim;

b.   0,2% për ndertesën/njësi në pronësore që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;

c.   30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me  leje ndërtimi  dhe nuk ka arritur ta  përfundoje ate sipas afatit të percaktuar  në aktin e miratimit të kerkeses  për  leje  ndërtimi.

Përjashtohen nga taksat mbi ndërtesën:
a. Pronat e shtetit dhe  të  njësive  të  qeverisjes  vendore,  që  përdorën  për  qëllime jofitimprurese;

b.   pasuritë në pronesi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore;

c.   ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;

d.   banesat sociale në pronësi të bashkive;

e.   pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;

f.   ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;

g.   strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit ne legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë  mbajtës  të  një  marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name” ;

h.   ndërtesat e banimit të kryefamiljareve që përfitojne pension pleqërie ose  pension social, që janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbehet vetëm nga pensionistët;

1.   ndertesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;

j. ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme  ose të përhershme,  për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.


Etiketa: , , , ,

KOMENTO (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

CLOSE
CLOSE
Pas