Galeri

Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” shpk: Njoftim për shitje me ankand

SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 3  PËR:

– TRUALL + NDERTESE  553 m² , nga kjo 75 m2 ndertese, Zona Kadastrale: 2291, Numri i Pasurisë:  305/104 , Vol. 16, Faqe 146, me Vendodhje KAVAJE, KRYEMEDHENJ.Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 13,018,320 (trembedhjete milion e tetembedhjete mije e treqind e njezet) LEKE ose 103,320 (njeqind e tre mije e treqind e njezet) EURO. 

Ankandi do të zhvillohet më datë 29.10.2018, Ora 16:00, pranë Shërbimit Përmbarimor “ASTREA” shpk, “Rr.”Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

cel. 069 63 34 695, email: [email protected]

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas