Galeri

Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”: Njoftim për shitje me ankand               Publikuar në : 10:36 - 24/10/18 |
mapo.al

SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 2 PËR:


– Lloji i pronës KULLOTE me  sipërfaqe 1000 m², Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kavaje, Zona Kadastrale: 2099, Numri i Pasurisë: 8/46, Vol. 13, Faqe 111, me Vendodhje Vendndodhja: Karpen, Kavaje.

Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 11,880 (njembedhjete mije e teteqind e tetedhjete)  Euro ose 1,496,880 (nje milion e katerqind e nentedhjete e gjashte mije e teteqind e tetedhjete) Leke.

Ankandi do të zhvillohet më date 23.11.2018, Ora 16:00, pranë Shërbimit Përmbarimor “ASTREA” shpk, “Rr.”Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

cel.0696334695,  email: [email protected]

 CLOSE
CLOSE
Pas