Galeri

Njoftim për shitje me ankand: Objekti i Shitjes, Fabrika e Tullave –Fshati Vasjar, Tepelenë


               Publikuar në : 11:37 - 26/04/18 |
mapo.al

NJOFTIMI I ANKANDIT


 1. Autoriteti shites: Luan Muça Administratori Falimentit te shoqerise “Luval” Sh.P.K Tepelene Andresa : Lagja Demokracia,ish mangazinat e N.T.A,N it  Tepelene ,Nr Telefonit 0692290763
 2. Data e zhvillimit te ankandit 11 qershor 2018 ora 12 00
 3. Vendi i zhvillimit te ankandit: Gjykata e Tiranes ,zyra e gjyqetarit Julian Haxhiaj
 4. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Shitjet me ankand të hapur
 5. Objekti i Shitjes: Fabrika e Tullave –Fshati Vasjar ,Tepelene.
 6. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Fabrika e tullave ndodhet ne fshatin Vasjar Tepelene,2 km nga rruga nacionale Memaliaj –Fier, 5 km ne veri te  qytetit Memaliaj
 1. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet në adresën Fabrika e Tullave –Fshati Vasjar , Tepelene rruga nacionale  Memaliaj –Fier, 5 km ne veri te  qytetit Memaliaj.
 2. Aktivet shiten ashtu sic janë, pa asnjë garanci, dhe se Administratori i Falimentit nuk është përgjegjës për ndonjë të metë të identifikuar pas shitjes në qoftë se të metat kanë të bëjnë me fakte për të cilat nuk ka dijeni ose që nuk mund të kishte patur dijeni dhe nuk mund t’ja bënte me dije shitësit
 1. Vlera fillestare                      25,600,000 leke
 2. Ftohen subjektet e interesuara të depozitojne ne banke deri ne daten 08/06/2018 ora 1200  nje depozite prej 6,400,000 leke si garanci bankare .
 1. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013.
 2. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës  për blerjen e  objektit të shpallur për shitje.
 3. Blerësi i deklaruar, është i detyruar të paguajë të gjithë shumën e çmimit të shitjes brenda një periudhe kohore jo më vone se data 19 korik 2018.
 1. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

 

Luan MUÇA 

Administrator i Falimentimit

Nr. Lic 11CLOSE
CLOSE
Pas