Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçensim


               Publikuar në : 12:57 - 27/03/18 |
mapo.al

Njoftim për Liçensim


Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të nenit 18 të “Rregullore për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s”, të nenit 10 të “Rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike„ bëjmë me dije të gjithë personat,  institucionet ose shoqëritë e interesuara se : shoqëria “Malësia Solar 1” sh.p.k., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për t’u  liçensuar në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë  Elektrike, nga centrali fotovoltaik me fuqi 2.5 MW, me vendodhje zona kadastrale 2487, nr.211 dhe nr.213 pasurie; indesi i  hartës: K-34-63(64-D dhe D-49), në Lahë e Poshtëme,  Rrethi Malësi  e Madhe, Qarku Shkodër.

Me vendimin  nr.61, datë 26.03.2018,  Bordi  i ERE-s, ka filluar procedurat  e liçensimit të këtij subjekti në aktivitetin e Prodhimit  të Energjisë  Elektrike nga centrali fotovoltaik.

Të interesuarit lidhur me këtë kërkesë, mund të paraqisin objeksionet e tyre, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së vendimit, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri” , Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.

 CLOSE
CLOSE
Pas