Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçensim 2

Bordi i ERE në zbatim të nenit 18 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 Shtator 2016, me vendimin nr. 115, datë 14.05.2018, filloi procedurën për miratimin e “Propozimit e të gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 18 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një Udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë.”

Draftin e “Propozimit e të gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 18 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një Udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë”, mund ta gjeni në faqen zyrtare të web-it: www.ere.gov.al në seksionin Konsultime.         KRYETARI

    Petrit AHMETI

 

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas