Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçensim 1


               Publikuar në : 10:34 - 24/04/18 |
mapo.al

Njoftim për Liçensim 


Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të nenit 18 të “Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave” të ERE-s, të nenit 10 të “Rregullores per proçedurat dhe afatet per dhenien, modifikimin, transerimin, rinovimin dhe heqjen e licensave ne sektorin e energjise elektrike“, bëjmë me dije të gjithë personat,  institucionet ose shoqëritë e interesuara se : shoqëria “ MP-HEC” sh.p.k., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për tu  liçencuar në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë  Elektrike, nga Hec “Niçë” me fuqi 1668 KW, në rrethin e Korçës.

Me Vendimin Nr.90, datë 20.04.2018,  Bordi  i ERE-s, ka filluar procedurat e liçensimit të këtij subjekti në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë  Elektrike.

Të interesuarit lidhur me këtë kërkesë, mund të paraqesin objeksionet e tyre, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së vendimit, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.

                                                                  

                                                                                      KRYETARI i ERE-s     

                                                                                         Petrit AHMETI

 

 CLOSE
CLOSE
Pas