Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçencim


               Publikuar në : 10:36 - 23/08/18 |
mapo.al

Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 20 pika 2, të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s”; nenit 10 pikat 8, 9, 10 dhe 11 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike“, bëjmë me dije se, shoqëria “Gen – I Tirana” sh.p.k., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për rinovimin e licencës së veprimtarisë së furnizimit të energjisë elektrike dhe atë të veprimtarisë së tregtimit të energjisë elektrike.


Me vendimin  nr. 185, datë 20.08.2018, Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për rinovimin e licencës së shoqërisë “Gen – I” sh.p.k., në veprimtarinë e furnzimit të energjisë elektrike dhe me Vendimin nr. 186, datë 20.08.2018, filloi procedurën për rinovimin e licencës së shoqërisë “Gen – I” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.

Ftohen palët e interesuara të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë. 

 

KRYETARI

Petrit AHMETI

 

 

 CLOSE
CLOSE
Pas