Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Licencim  2               Publikuar në : 14:37 - 05/06/18 |
mapo.al

Njoftim për Licencim 


Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të nenit 18 të “Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave” të ERE-s, të nenit 10 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transerimin, rinovimin dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike“, bëjmë me dije të gjithë personat, institucionet ose shoqëritë e interesuara se: shoqëria “Furnizuesi i Tregut të Lirë” sh.a, ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për tu pajisur me licencë në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.

Me Vendimin Nr.130, datë 04.06.2018, Bordi i ERE-s, ka filluar procedurat e licencimit të këtij subjekti në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.

Të interesuarit lidhur me këtë kërkesë, mund të paraqesin objeksionet e tyre, brenda 10 ditëve nga data e marrjes së vendimit, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.         

                                                                                      KRYETARI i ERE-s     

                                                                                         Petrit AHMETI

 CLOSE
CLOSE
Pas