Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim 2

NJOFTIM

Me Vendimin nr. 122, datë 04.06.2018, Bordi ERE-s, filloi procedurat për transferimin e licencës së furnizimit të shërbimit universal të energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a (OSHEE sh.a), miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 112, datë 08.07.2016  e vlefshme deri më datë 08.07.2021 tek shoqëria “Furnizuesi i Shërbimit Universal“ sh.a (FSHU sh.a).Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit, në adresën: Bulevardi “Bajram Curri” Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.

Me respekt!

 KRYETARI

 PETRIT AHMETI

 

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas