Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim

Njoftim

Bordi i ERE me Vendimin Nr.237, datë 02.11.2018, filloi procedurën për miratimin e “Propozimi i gjithë OST-ve për një metodologji të ofrimit të të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 17 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë”.Propozimin dhe Udhëzuesin mbi alokimin e kapaciteteve në avancë, mund ti gjeni në faqen tonë të web-it: www.ere.gov.al në seksionin konsultime.                                                

 

 KRYETARI

 Petrit AHMETI

 

 

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas