Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim

Njoftim

Me vendimin nr. 47 datë 07.03.2018, bordi i ERE ka vendosur fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë OSHEE sha dhe me vendimin nr. 48, datë 07.03.2018, ka filluar procedurën për miratimin e planit te zhvillimit te rrjetit te shperndarjes se energjise elektrike per periudhen 5 vjecare 2018-2022.Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit.

Planet e investimeve sipërcituar, mund t’i gjeni në faqen tonë të web-it: www.ere.gov.al në seksionin Konsultime.                                                     

KRYETARI

Petrit AHMETI

 

 

 

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas