Ekonomi

Ekonomi
Bashkia Shkodër: Njoftim për Tender

Bashkia Shkodër: Njoftim për Tender

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATËS  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri                            Bashkia Shkodër Adresa                       Rr. 13 Dhjetori, Nr.1  Shkodër Tel/Fax                       +35522400150 E-mail                         [email protected]
Pages