Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Postuar më: 07 December 2017 12:18

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand:

Pasurinë e emërtuar   “Apartament ”  me nr. pasurie 60/24+1-37, vol. 72, faqe 187, zk. 8518, me sip. 73.5 m2,  pasuri e ndodhur në Plazh, Durrës.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Durrës, në pronësi të Hysen e Vahide Buçeza.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej 2,181,480    (dymilion e njëqind e tetëdhjetë e njëmijë e katërqind e tetëdhjetë)lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 22.12.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, pall. “F.Turku“, kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: [email protected] . Cel: 068 20 99 479.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *