Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Postuar më: 12 October 2017 15:00

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand:

Pasurinë e emërtuar   “Arë” me nr. pasurie 221/14/1, vol. 7, faqe 210, zk. 3313, me sip. 8370 m2,  pasuri e ndodhur në Shalës, Elbasan.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Elbasan, në pronësi të Petrit Sulejman Kurti.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej 2,008,800   (dymilion e tetëmijë e tetëqind) lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 27.10.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, pall. “F.Turku“, kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: [email protected] . Cel: 068 20 99 479.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *