Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shitje me ankandin e tretë

Postuar më: 23 October 2017 09:54

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi

-Me datë 22.11.2017 (të mërkurën ) Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k do të zhvillojë ankandin e tretë për shitjen e një pasurie të paluajtshme.

Pasuria e paluajtshme   ndodhet në zonën kadastrale 1066, nr. pasurie  1101/1, vol.21, fq. 64, fshati Babrru, Tiranë, kati i  parë në nivelin e rrugës, me sipërfaqe 219.8 m²,  në Pronësi të debitorit Gëzim Met Neziri dhe Safije Haxhi Neziri. Prona ndodhet në vendin e quajtur Babrru, Tiranë.

Çmimi me të cilin fillon ankandi është  5 871 297 lekë (pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë ).

Për çdo paqartësi  mund të kontaktoni në:

Tel. 069 20 99 533 si dhe në e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *