Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e II-të

Postuar më: 21 October 2017 10:29

Njoftim për shitje me ankand 

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II-të, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,

  • Ndërtesë me numër pasurie 175/147-N, Vol.15, Fq.12,  Zona Kadastrale 1538, me sipërfaqe 128 m², me vendndodhje në Drenovë, Korçë.

Çmimi i ankandit të dytë është ALL 2,408,000 (dy milion e katërqind e tetëmijë lekë).

Ankandi zhvillohet në datë 03/11/2017, ora 16.00 në adresën: Rruga “Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –të, Tiranë.

Kontakt: cel. 068 40 00 061, ose në adresën e email:  [email protected]    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *