Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e I-rë

Postuar më: 16 October 2017 10:20

Njoftim për shitje me ankand 

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,

  • Prona me Nr. pasurie 39/180-ND-11, vol. 57, Fq.182, zona kadastrale 8518, njësi kat përdhe, me sipërfaqe 2,978.59 m ², regjistruar në ZVRPP Durrës;

Çmimi i ankandit të parë është EUR 1,667,200 (një milion e gjshtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyqind euro).

Ankandi zhvillohet në datë 23/10/2017, ora 16.00 në adresën: Rruga “Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –të, Tiranë.

Kontakt: cel. 068 40 00 061, ose në adresën e email:  [email protected]    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *