Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e I-rë

Postuar më: 11 October 2017 11:13

Njoftim për shitje me ankand 

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen e pasurive të paluajtshme,

  • Pasuria Nr. 7/185, vol. 20, Fq. 86, Zona kadastrale 8270, me sip. 103 m², regjistruar në ZVRPP Tiranë;
  • Pasuria Nr. 7/186, vol. 20, Fq.87, Zona kadastrale 8270; me sip. 85 m², regjistruar në ZVRPP Tiranë;
  • Pasuria Nr. 7/187; vol. 20, Fq.88, Zona kadastrale 8270 me sip. 200 m², regjistruar në ZVRPP Tiranë;

Çmimi i ankandit të parë është EUR 1,199,280 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e tetëdhjetë euro) .

Ankandi zhvillohet në datë 23/10/2017, ora 16.00 në adresën: Rruga “Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –të, Tiranë.

Kontakt: cel. 068 40 00 061, ose në adresën e email:  [email protected]    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *