Ballina Galeri Studio Ligjore Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani: Njoftim për shitje me ankand

Studio Ligjore Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani: Njoftim për shitje me ankand


SHPALLJE   –  ANKANDI

Studio Ligjore  Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani


me seli: Lagja Nr.2,pranë Gjykatës  Durrës

Në ekzekutim të Urdhër  Ekzekutimi Nr.384, dt.29/12/2010 të Gjykatës së Shkallës së I-rë Shkodër, nxjerr në shitje me ankand të tretë sendin e paluajtshëm në pronësi të palës  debitore Ilir  Gjergji, konkretisht :

Sipërfaqe 3930 m2 tokë arre, me Nr.pasurie Nr.112/12, vol.5, faqe27,zk.1159, Bërdice, Shkodër dhe ankandi fillon me vlerën 990,360 lekë.

Personat e interesuar për  të  blerë këto  pasuri  duhet të depozitojnë si garanci 10% të vlerës sendit ankand.

Ankandi  do të organizohet nga data 04/09/2017 deri me datë 04/10/2017.

Kontakt: tel:052224866, E-mail: [email protected]

 SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here