Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e I-rë

Postuar më: 20 September 2017 12:17

Njoftim për shitje me ankand 

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,

– Ndërtesë me numër pasurie 175/147-N, Vol.15, Fq.12,  Zona Kadastrale 1538, me sipërfaqe 128 m², me vendndodhje në Drenovë, Korçë.
Çmimi i ankandit të parë është ALL 3,440,000 (tre million e katërqind e dyzet mijë lekë).

Ankandi zhvillohet në datë 02/10/2017, ora 16.00 në adresën: Rruga “Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –të, Tiranë.

Kontakt: cel. 068 40 00 061, ose në adresën e email:  [email protected]    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *