Albpetrol sha: Njoftim i Ankandit

Postuar më: 25 September 2017 17:01

NJOFTIMI I ANKANDIT 

 1. Autoriteti shitës: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7 
 1. Data e zhvillimit të ankandit: 03/10/2017
 1. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e hapur 
 1. Objekti i Shitjes: Shitje gaz shoqërues, sasia 3 000 000 Nm3 
 1. Afati i evadimit: 600 000 Nm3 brenda 1 viti nga data e nënshkrimit të kontratës dhe 3 000 000 Nm3 brenda 5 viteve nga data e nënshkrimit të kontratës.
 1. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje gaz shoqërues, sasia 3 000 000 Nm3, gaz i prodhuar në vendburimin Cakran Mollaj. 
 1. Vlera fillestare: 

Çmimi= 0,8 x TTF + K 

 • TTF është çmimi në euro/mwh i gazit shoqërues të publikuar në bursën hollandeze.
 • K- është vlera euro/mwh e ofruar nga ofertuesi mbi çmimin minimal të shitjes të përllogaritur nga formula (K≥0).
 • Për konvertimin e çmimit nga euro/mwh në euro/Nm3 për gazin e vendburimit Cakran Mollaj do të përdoret koeficenti 0.00781. 
 1. Vendndodhja e gazit shoqërues: Albpetrol sha Patos

Vendburimi Cakran Mollaj 

 1. Vendi i zhvillimit të ankandit: Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Sheshi Skenderbej, Tiranë, salla e mbledhjeve kati I-rë. 
 1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: në zyrën e protokollit të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, datë 03/10/2017, ora 11:00 
 1. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës me paraqitjen e një kërkese me shkrim ose në faqen zyrtare të “Albpetrol” sha www.albpetrol.al dhe në faqen e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë www.energjia.gov.al.

Dokumente me pagesë:

Po       Jo X
 1. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës në kopje fizike, me poste ose dorazi, përpara datës dhe orës së zhvillimit të ankandit, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *