Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Postuar më: 21 April 2017 09:38

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:

Pasurinë e llojit  “Truall + Ndërtesë” me nr. pasurie 200/6, vol. 22, faqe 232, zk. 2631, me sip. trualli 23,600 m2, nga kjo sip. ndërtimi 4,015 m2, pasuri e ndodhur në Mborje, Korçë.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Korçë, në pronësi të shtetasit Bujar Shehu.

Ankandi dotë fillojë me çmimin fillestar  prej  43,444,800  (dyzetetremilion e katërqindedyzetekatërmijë e tetëqind)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 05.05.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, pall. “F.Turku“, kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: [email protected] Cel. 068 20 99 479.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *